Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
30.05. 2020POČASÍ€ = KURZY

Jihomoravský kraj

SEZNAM MĚST

Spolupráce se SrbskemDne 23. června  2003 byla podepsána Deklarace o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a městy Šumadijského regionu. Jejím obsahem je předávání zkušeností v oblasti regionalizace veřejné správy, umožnění studia vybraným studentům na našich školách, poskytnutí základního know-how v oblasti zakládání rozvojových agentur a vyškolení vytipovaných pracovníků, spolupráce v oblasti ekonomické, kultury, dopravy, malého a středního podnikání, rozvoje internetu a propagace oblasti, měst a podnikatelských subjektů.

» Deklarace o spolupráci Jihomoravského kraje se samosprávami měst Šumadijského regionu 
» Přehled projektů realizovaných v Šumadijském regionu s podporou Jihomoravského kraje
» Informace o Šumadijském regionu
» Kontakty pro získání dalších informací


Povodně v Srbsku - květen 2014:

20.05.2014
Jižní Morava vysílá do Srbska vodní záchranáře a humanitární dotaci 200 tisíc Kč

20.06.2014
Do oblastí Srbska postižených povodněmi míří další pomoc Jihomoravského kraje ve výši 2 milionů korun


Přehled projektů realizovaných v Šumadisjkém regionu s podporou Jihomoravského kraje

          « Oblast veřejné správy
                              Projekty realizové v roce 2013
                              Projekty realizové v roce 2012

                              Projekty realizové v roce 2011          
                              Projekty realizované v letech 2003 - 2010 
         
          « Oblast vzdělávání
                              Projekty realizové v roce 2011          
                              Projekty realizované v letech 2003 - 2010

          « Oblast kultury
                              Projekty realizové v roce 2013
                              Projekty realizové v roce 2012

                              Projekty realizové v roce 2011          
                              Projekty realizované v letech 2003 - 2010

          « Oblast infrastruktury
                              Projekty realizované v letech 2003 - 2010

          « Oblast ekonomiky 
                              Projekty realizové v roce 2012
                              Projekty realizové v roce 2011          
                              Projekty realizované v letech 2003 - 2010

          « Další činnosti
                              
 Realizované v roce 2011

Oblast veřejné správy - projekty realizované v roce 2013

Ve dnech 5. – 8. února 2013 proběhla cesta představitelů JMK do partnerského regionu Šumadija, který se nachází v Centrálním Srbsku. Dne 6. února proběhlo jednání se zástupci města Krgujevac na radnici. Delegace byla jménem města Kragujevace pozvána v květnu na oslavy města Kragujevace, během kterého bude také mimo jiné odhalena na ulici Masarykova pamětní deska T.G.M. a v Kragujevaci bude otevřena ulice Jihomoravského kraje. Delegace dále navštívila Svaz hluchoněmých v Kragujevaci, kde JMK spolufinacoval v minulých letech dva projekty na opravu klubovny a na vybavení výpočetní technikou. 7. února delegace navštívila opštiny Arandjelovac a Lapovo. Během obou návštěv proběhlo jednání na radnici, kde delegace JMK byla informována o dosavadní spolupráci a o již realizovaných projektech

Oblast veřejné správy - projekty realizované v roce 2012

Ve dnech 28. února – 2. března 2012 se uskutečnila pod vedením předsedkyně Výboru pro mezinárodní vztahy Anny Matějkové návštěva Šumadijského regionu v Srbsku. Hlavním cílem byla návštěva projektů, které finančně podpořil Jihomoravský kraj v roce 2010 a také projektů, které ZJMK plánovalo schválit v dubnu 2012:

- Kragujevac - zástupce starosty města Radovanović informoval o stavu projektů Formování Situačního centra a Call centra Města Kragujevace pro mimořádné situace a  Zlepšení kvality práce Meziobecní organizace svazu hluchých a nahluchlých.

- Batočina - starosta města Radiša Miloševič informoval členy delegace o dokončení oprav KC v Batočině, které prodělalo rekonstrukci díky projektu  Vytvoření nezbytných podmínek pro práci Kulturního centra „Dositej Obradović“ adaptací kotelny a topných těles. Členové delegace také navštívili místní školy, které spadají pod centrální ZŠ „Svatý Sáva“ v Batočině. Na ZJMK v dubnu 2012 se bude schvalovat finanční dar na projekt Vytváření nezbytných podmínek pro dosažení energetické úspory a modernizace práce základní školy „Svatý Sava“ z Batočiny, výměnou a adaptací oken ve vesnických školách. Za účasti ředitelky ZŠ Snežany Djordjević se představitelé JMK podívali do dvou budov školy „Svatý Sáva“ (v centrální budově byla již v dřívějších letech za finanční pomoci JMK zrekonstruována tělocvična a v budově školy v malé vesničce Crni Kal je nutná potřebu výměny oken).

- Knić - starosta města pan Borislav Busarac informoval členy delegace o dokončení projektu Vypracování Regionálního centra pro zabezpečení starých osob /Domov důchodců/ - I. fáze – vypracování projektové a technické dokumentace, který spočíval ve vypracování technické dokumentace. Za účasti pana starosty byl delegaci představen prostor, který by se měl díky projektu, Projekt zlepšení zóny pro obchodní centra opštiny Knić - vybudování "Zelené tržnice" v Knići (I. fáze), proměnit na tržnici. Tento projekt bude schvalovat ZJMK v dubnu 2012.

Ve dnech 5. – 10. května 2012 se pod vedením paní Stanislavy Slavíkové uskutečnila návštěva delegace JMK v Šumadijském okruhu v Republice Srbsko. Delegace navštívila všechny opštiny Šumadijského okruhu, kterým ZJMK schválilo poskytnutí daru na projekty. Vedoucí delegace paní Slavíková za JMK podepsala všechny darovací smlouvy na realizaci projektů v opštinách partnerského Šumadijského okruhu v celkové výši 145 700,- EUR. Realizace projektů navazuje na deklaraci podepsanou Jihomoravským krajem a samosprávami měst Šumadijského okruhu dne 23. 6. 2003.

Ve dnech 24. - 27.září 2012 proběhla cesta představitelů JMK do Šumadijského okruhu, během které proběhlo předání finančního daru Městu Kragujevac, které zakoupilo notebooky pro Meziobecní organizaci sluchově postižených v Kragujevaci.

Oblast veřejné správy - projekty realizované v roce 2011

V  roce 2011 se situace v Srbsku, a tím i Šumadijském regionu, podstatně nezměnila. Pokračoval negativní vývoj v hospodářské oblasti, kdy se nepodařilo nastartovat hospodářský růst, zvýšit zájem zahraničních subjektů o investování v zemi. Dopad je citelný, neboť se zvýšil počet nezaměstnaných, nadále klesá životní úroveň, zvyšuje se zahraniční i vnitřní zadluženost státu. Totéž se vztahuje na obyvatelstvo, které se u komerčních bank zadlužilo nejvíce v dosavadní historii Srbska. Na úrovní municipalit se to projevilo katastrofálním propadem příjmové části rozpočtů, kdy se v důsledku snížení výroby a propouštění, tato snížila v průměru o 15%.  Stát v této situaci snížil „transfery“ finančních prostředků ze státního rozpočtu opštinám, převedl některé povinnosti, včetně z toho vyplývajícího finančního plnění na opštiny, takže lokální samosprávy se ocitly ve velmi nezáviděníhodné situaci

- KJMK v roce 2011 pokračovala v Šumadiji ve své činnosti rozvíjení kontaktů, spolupráce a pomoci lokálním samosprávám a jejich prostřednictvím dalším subjektům v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a dalších.

- IKJMK v Kragujevci věnovala hlavní pozornost ukončení téměř sedmileté spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou v Kragujevaci (REDASP). Lze konstatovat, že přes dílčí problémy v průběhu ukončování a předávání celé agendy REDASP na IKJMK a jednotlivé opštiny se podařilo vše úspěšně vyřešit a ukončit. Včetně převedení nedočerpaných finančních prostředků Jihomoravského kraje z účtu REDASP zpět do rozpočtu JMK a předání majetku, který REDASP měla od KJMK zapůjčen do užívání. Důležitou součástí bylo i úspěšné ukončení všech v předcházejících obdobích spolupráce zahájených a dosud rozpracovaných projektů v jednotlivých opštinách,.

- V této situaci hlavní pozornost a náplň práce IKJMK byla směřována na pokračování realizace projektů JMK v opštináchŠumadijského regionu schválených koncem roku 2010. Zkušenosti z realizace projektů po prvních šesti měsících roku 2011, jak dokazovaly zprávy opštin, nebyly zcela uspokojivé a pozitivní. Ukázalo se, že opštiny i po sedmi letech realizace projektů velmi spoléhaly na podporu REDASP, a to především v administrování projektů.  Zároveň IKJMK nebyla připravena na nárůst zcela nové agendy vyplývající z chaotické administrace na opštinách. Půlroční zprávy nevyhovovaly požadavkům a nebyly v souladu s dosavadní praxí. Rovněž stupeň rozpracovanosti projektů u jednotlivých opštin byl prakticky nulový. V druhém pololetí se situace podstatným způsobem zlepšila, jak z hlediska stavu plnění jednotlivých projektů, tak z hlediska úrovně a kvality informování. Lze konstatovat, že z pěti projektů je jeden zcela ukončen a další tři zhruba na devadesát procent. Projekt Call centra města Kragujevace nebyl ještě zahájen, a to z důvodu změny lokace. O souhlas s touto změnou projektu a také změnou rozpočtu, ve které dojde k celkové úspoře ve výši cca 20.000 €, bude město Kragujevac žádat JMK v roce 2012.

- V roce 2011 na výzvu Jihomoravského kraje vybraly a předložily opštiny své další projekty, které jsou v současné době ve schvalovacím procesu. O podepsání smluv se uvažuje v první polovině roku 2012.

- Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti se spolupráci i v roce 2011 podařilo udržet ve všech oblastech na velmi dobré úrovni. Spolupráce se vyznačovala konkrétností a byla zacílena na doložení účelnosti vynaložených prostředků.

- Na velmi dobré úrovni, podobně jako v minulých letech, byla spolupráce a udržování kontaktů s velvyslanectvím ČR v Bělehradě, především s konzulárním a ekonomickým úsekem ambasády.

- Na žádost velvyslanectví doprovázela IKJMK zástupce velvyslance ČR v Bělehradě a delegaci Senátu ČR, vedenou předsedou Výboru pro mládež a školství, na třídenní návštěvě v Šumadiji. V rámci pobytu delegace navštívila realizované i rozpracované projekty, které jsou financovány z rozpočtu JMK. Výsledkem byly velmi pozitivní dojmy a překvapení, že Jihomoravský kraj realizuje tak rozsáhlou spolupráci se Srbskem. 

- Dobrá úroveň spolupráce je i při řešení aktuálních otázek a potřeb spojených s cestováním srbských občanů do ČR na pozvání JMK či ostatních orgánů a institucí. S tím souvisí zabezpečení všech potřebných formalit. Rovněž s ekonomickým úsekem se spolupráce a kontakty podařilo dále rozvíjet. IKJMK byla jedním z účastníků prezentace firem z oblasti ochrany životního prostředí, které spoluorganizovalo velvyslanectví s vedením Hospodářské komory Vojvodiny. Přítomní byli seznámeni především s aktivitami JMK v Šumadiji a částečně i Olomouckého kraje ve Vojvodině.

- Jako tradiční můžeme hodnotit účast zástupců IKJMK na různých společenských akcích pořádaných velvyslanectvím.

- V roce 2011 byla na základě žádosti zřizovatele ještě částečně kryta činnost IKJMK v Kragujevaci z dotace České rozvojové agentury.

Oblast veřejné správy - projekty realizované v letech 2003 - 2010

- Informační kancelář Jihomoravského kraje v Kragujevaci - základ dlouhodobé spolupráce Jihomoravského kraje s "regionem Šumadija" v Srbsku  
- Budování kapacit veřejné správy v oblasti Šumadija v Srbsku - studijní kurz:
"Praktické zaškolení pro vytvoření regionální rozvojové agentury" (2003)
- Účast zástupců regionu Šumadija na mezinárodním kulatém stole "Role regionů
v Evropě" v JMK (20. - 21. 11. 2003)
 
- Budování kapacit veřejné správy v oblasti Šumadija v Srbsku: Založení regionální
rozvojové agentury pro oblast Šumadija (2003 - 2005)
 
- Účast zástupců regionu Šumadija na veletrhu cestovního ruchu "Regiontour 2004".  
- Informační setkání ke spolupráci Jihomoravského kraje se subjekty veřejné správy
v Srbsku (2004, 2005).
- Studijní cesta zástupců municipalit z regionu Šumadija do Jihomoravského kraje
(2004, 2005).
 
- Budování kapacit veřejné správy v oblasti Šumadija v Srbsku - studijní kurz:
"Praktické zaškolení pro monitorování rozvojových projektů" (2005)
 
- Rozvoj práce lokální samosprávy opštiny Arandjelovace zavedením moderního informačního systému
- Pomoc válečným uprchlíkům v Šumadiji (2005 - 2007)
- Delegace JMK návštívila Šumadijský region v Srbsku (18. – 21. 10. 2009)
- Návštěva hejtmana JMK Mgr. Michala Haška a zástupců JMK v Šumadijském okruhu (25. – 27. 1. 2010)
(Předání moderní sanitky v hodnotě 1,8 milionu a přístrojového zařízení stomatologické ordinace za vícenež milion korun)
- Delegace Jihomoravského kraje oslavila Đurđevdan s přáteli ze Srbska
(5. – 8. 5. 2010)
- Srbská delegace na návštěvě KÚ Jihomoravského kraje (10.5.2010)
- Srbští novináři navštívili KÚ Jihomoravského kraje (31.5.2010)
- Stáž starostů ze Šumadije v Bruselu (8. - 12.11.2010)
- Představitelé JMK navštívili Šumadiji (25.-27.11.2010)

Oblast vzdělávání - projekty realizované v roce 2011

Oblast vzdělávání je především zaměřena na realizaci činností schvalovaných Radou JMK. Na organizační zabezpečení a koordinaci vzdělávacích aktivit byla uzavřena mandátní smlouva s Mgr. Michaelou Němcovou.

- Od ledna do června 2010 pokračovala výuka dvou skupin začátečníků a jedné skupiny pokročilých studentů na Druhém kragujevackém gymnáziu a jedné skupiny začátečníků na Gymnáziu Miloš Savković v Arandjelovaci pod vedením lektora Mgr. Kryštofa Bachmanna. V září školního roku 2011/12 byla výuka českého jazyka v Kragujevaci i v Arandjelovaci rozšířena a přibyl nový lektor Mgr. Bohuslav Válek.

V Kragujevaci se v září přihlásilo přes 120 nových zájemců o kurz českého jazyka! KJMK zajišťovala na Druhém kragujevackém gymnáziu výuku dvou skupin začátečníků a výuku jedné skupiny pokročilých, obojí po 2x2 vyučovacích hodinách týdně. Pokusně byl otevřen na Prvním kragujevackém gymnáziu i navazující kurz českého jazyka pro absolventy dvouletého kurzu. O tento typ kurzu, ve kterém jde především o procvičování a prohlubování jazykových znalostí češtiny, zájem byl a do výuky docházelo průměrně 10 studentů na 2x2 vyučovací hodiny týdně. Kurz pod vedením nového lektora získal velkou oblibu.

- V Arandjelovaci muselo dojít na začátku nového školního roku k navýšení počtu hodin u začátečníků, jelikož počátečních zájemců z řad gymnázia o hodiny češtiny bylo více než 100! Do 6. října 2011, než se počet ustálil na 25 studentech na hodině, zajišťoval lektor výuku v rozsahu 2x4 vyučovací hodiny týdně. Po snížení počtu 2x2 vyučovací hodiny týdně. Vedle hodin začátečníků probíhala i výuka jedné skupiny pokročilých. Do 20. října 2011 byly hodiny pokročilých studentů organizovány 2x týdně v trvání 60 min. Důvodem byl nízký počet docházejících studentů (méně než 3 osoby). Po návratu studentek ze středoškolské stáže na střední škole v ČR probíhaly hodiny již klasicky dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny.

V návaznosti na výuku byly organizovány další níže uvedené aktivity:

Týdenní poznávací pobyt studentů jihoslovanských oborů na FF MU v Brně do Srbska v termínu od 7. do 14. května 2011. Exkurze se zúčastnilo 8 studentů, jejichž výběr provedl Ústav slavistiky FF MU v Brně. Doprovod zajišťovala zástupkyně ředitelky KJMK a nový lektor, který se seznámil s budoucím působištěm. Doprava do Srbska a zpět i během výletů probíhala mikrobusem českého dopravce. Ubytování bylo zajištěno na studentských kolejích v Kragujevaci. Výlety byly zaměřeny zejména na Šumadijský okruh. Během každého dne se studenti navzájem seznamovali s referáty o místech, které navštívili. K exkurzi se přidávali i kurzisté českého jazyka v Kragujevaci.

- Již tradičně byl zajištěn týdenní poznávací pobyt kurzistů českého jazyka v Kragujevaci a v Arandjelovaci do ČR v termínu od 26. června do 4. července 2011. Na základě odevzdaných přihlášek, motivačních dopisů, pravidelné docházky a dobrých výsledků na kurzu češtiny bylo vybráno 8 srbských studentů, kteří během týdenního pobytu navštívili mnoho míst v Jihomoravském kraji a Prahu. Výletů a společenských akcí se zúčastnili i studenti jihoslovanských filologií na MU v Brně. Ubytování pro účastníky exkurze bylo zajištěno na vysokoškolských kolejích v Brně a v Praze. Doprava po ČR probíhala místní hromadnou dopravou.

- V rámci spolupráce Jihomoravského kraje s Ústavem slavistiky Masarykovy Univerzity v Brně se uskutečnily opět dva běhy studijního pobytu studentů srbistiky a balkanistiky FF MU na letní škole srbského jazyka a kultury ve Valjevu, a to od 16. července do 5. srpna a od 6. do 26. srpna 2011. Do projektu se zapojilitři nejúspěšnější studenti druhého a čtvrtého ročníku srbského jazyka.

V termínu od 14. do 26. srpna 2011 se konala letní jazyková přípravka pro studenty češtiny z kragujevackých středních škol a arandjelovackého gymnázia. Po celou dobu se jí účastnilo 13 studentů, z toho 8 z nich pokračovalo v navazující 2,5 měsíční studijní stáži na středních školách v Brně. Výuku v jazykové přípravce vedla mandatářka. Na hodinách bylo pracováno s učebními materiály, které připravovala lektorka a s učebnicí češtiny pro srbsky mluvící, jež je používaná i při výuce v Šumadiji.

Středoškolská stáž pro 8 studentů proběhla na Gymnáziu Jarošova (Stefan Pavlović), Gymnáziu Vídeňská (Ivana Milinković a Katarina Nikolić), Gymnázium Slovanské nám. (Valentina Dimitrijević), na Střední zdravotnické škole, Lipová (TijanaCmiljanić, Bojana Kokerić a Jovana Jovanović) a nově i na Obchodní akademii Kotlářská (Branka Petković). Svým zaměřením školy odpovídaly školám v Srbsku, které stážisti navštěvují (První kragujevacké gymnázium, Gymnázium Miloš Savković, Arandjelovac, Druhé kragujevacké gymnázium, Střední zdravotnická škola v Kragujevaci a Ekonomická škola v Kragujevaci). Tři ze studentů ukončili stáž ze soukromých důvodů 24. října 2011, zbylých pět studentek bylo v ČR do 4. listopadu 2011. Výstupem z tohoto projektu byly jednotlivé zprávy studentů, ve kterých zhodnotili svůj pobyt v Jihomoravském kraji. Ubytování a stravování po celou dobu jazykové přípravky a studijní stáže (s výjimkou školních dnů, kdy se stážisté stravovali ve svých školách) bylo zajištěno na internátu ISŠ v Sokolnicích.

Během druhého týdne jazykové přípravky v Sokolnicích se k intenzivní výuce českého jazyka připojili další vybraní kurzisté ČJ v Kragujevaci, účastníci projektu pracovní stáže. Na tři týdny trvající pobyt v JMK byli na základě odevzdaných přihlášek, pravidelné docházky na kurz, životopisu, výsledků na hodinách a motivačního dopisu vybráni tři studenti, kteří první týden docházeli na intenzivní kurz ČJ v rámci jazykové přípravky a další dva týdny byli na praxi dle směru svého vysokoškolského vzdělání. Pracovní stáž jim byla zajištěna na OVV KrÚ JMK, na Gymnáziu Jarošova a v advokátní kanceláři. Ubytování včetně stravování během trvání jazykové přípravky bylo zajištěno spolu s ostatními kurzisty na internátu ISŠ v Sokolnicích. Během samotné praxe studenti bydleli na brněnských vysokoškolských kolejích a stravování si hradili z kapesného, které jim poskytl Jihomoravský kraj.

Pro školní rok 2011/12 byl opět zajištěn dvousemestrální kurz českého jazyka v Brně, který zajišťuje Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Kurz byl zahájen 19. září 2011 a potrvá do 18. května 2012. Na tento projekt byli vybráni čtyři studenti a jeden náhradník (Marija Djordjević, BorislavMidžović, Aleksandra Nikolić, Milena Topalović a Danko Marković), kteří dlouhodobě projevovali zájem o studium v ČR a mimo to se pravidelně účastnili výuky češtiny v Šumadiji, dosahovali dobrých výsledků a živě se zajímali o věci spjaté s Českou republikou. Marija Djordjević z osobních důvodů na dvousemestrální kurz nenastoupila a místo získal náhradník Danko Marković. Studenti jsou ubytováni na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity a stravování si hradí z kapesného, které měsíčně pobírají od Jihomoravského kraje. I v roce 2011 se vyskytl u jednoho ze studentů problém s vyřízením víza pro pobyt v České republice. Došlo k situaci, kdy v polovině měsíce listopadu musel opustit ČR a vrátit se do Srbska, aby proceduru žádosti o vízum mohl dokončit.

- V září 2011 KJMK vstoupila do jednání s prorektorem pro meziinstitucionální a mezinárodní spolupráci chorvatské Univerzity v Zadaru Srećkem Jelušićem ve věci vytvoření lektorátu českého jazyka. V říjnu 2011 byl otevřen lektorát, který je určen výhradně studentům univerzity a spadá pod Ústav slavistiky a kroatistiky Univerzity v Zadaru. Výuka byla vypsána jako dvousemestrální předmět - Český jazyk I, Český jazyk II. Předmět Český jazyk I byl vyučován 2x2 vyučovací hodiny týdně a kvůli velkému počtu zapsaných studentů (více než 50) byly vytvořeny dvě skupiny. Lektorkou v Zadaru je Bc. Barbora Podolníková.

 
Oblast vzdělávání - projekty realizované v letech 2003-2010
- Studijní pobyty - jazyková příprava srbských studentů ke studiu na českých vysokých školách (2003 - 2007).  
- Letní škola srbského jazyka a kultury pro studenty srbsitiky FF MU
- Výuka českého jazyka v Šumadiji (2003-2007)
- Výuka českého jazyka v Šumadiji (2007-2009)
- Vybavení opštinské knihovny „Slovo“ v opštině Lapovo
- Vzájemné rekognoskační návštěvy pedagogů z regionu Šumadija a JMK (2004)
- Studijní stáž srbských středoškolských studentů na středních školách v ČR
- Poznávací pobyt studentů Čj z Kraguejvace v ČR
- Učebnice českého jazyka pro srbsky mluvící
- Formování Infocentra ve Studentském kulturním centru v Kragujevaci
- Podpora vzdělávání zemědělců v opštině Topola
- Školení místních zemědělců v oblasti využívání informačních technologií a
v oblasti řízení financí v zemědělství v Arandjelovaci
- Modernizace a zefektivnění vzdělávacího procesu v Topole
- Šumadija - práce s talenty
- Info centrum ve studentském kulturním centru
- Napojení počítačové sítě II. Kragujevackého gymnázia na akademickou síť Univerzity Kragujevac
- Spolupráce studentů Integrované střední školy v Sokolnicích s I. průmyslovou školou v Kragujevaci - „Energie bez hranic“
- Spolupráce Obchodní akademie v Břeclavi s Ekonomicko-hotelovou školou "Slobodan Minič" v Arandjelovaci:
   „Startovací kontakt: Břeclav – Arandjelovac“
   „Mezinárodní vodácký kemp LIM-IBAR 2005“ 
   „Jak se bavíme“
   „Upřesnění další spolupráce“
-  Spolupráce gymnázia Brno, Vídeňská a Gymnázia Milose Savkovice,  Arandjelovac:
   “Most do Evropy – Brno Arandjelovac 2007“
-  Spolupráce SOŠ vinařské a SOU zahradnického ve Valticích s Technickou školou v Topole: „Vinaři vinařům“
- Spolupráce SOU lesnického a rybářského Bzenec s II. technickou školou v Kragujevaci:
   „Spolupráce pokračuje"
- Spolupráce Konzervatoře Brno a Hudební školy v Kragujevaci:  
   "Mozart v Besedním domě"
- Ozdravný výukový pobyt dětí ze Šumadije - letní dětský tábor (2004 - 2007)
- Spolupráce středních zdravotnických škol v Brně a v Kragujevaci
   “Spolupráce zdravotních škol“
   “Soutěž praktických dovedností a zmalostí v oboru zubní technik, výchova
     ke  zdravému stylu se zaměřením na pohybovou aktivitu"
- Spolupráce základní umělecké školy, Brno, Smetanova 8 a Střední školy Topola 
a střední školy s uměleckou profilací, Kragujeva a Bělehrad
   “Workshop“ - společná tvůrčí dílna. Výměnný výtvarný pobyt
- Spolupráce gymnázií: Brno-Líšeň a II. Kragujevackého gymnázia
   Studijní stáž srbských středoškolských studentů
- Eurointegrace - Moje Evropa (2005)
- Rozvoj a realizace nového způsobu výuky - Školení pro práci na CNC strojích, Arandjelovaci (2005 - 2008)
- Lektor srbštiny na FF MU (2005 - 2007) – „Podpora výuky srbštiny na Ústavu slavistiky FFMU“
- Základní školení v oblasti informatiky pro učitelky v odděleních MŠ Dětské instituce "Nada Naumović" v Kragujevaci (2006 - 2009)
- Centrum přátelství dětí a mládeže (2006 - 2009)
- Spolupráce SOŠ a SOU Kuřim a Technické školy Mileta Nikoliče, Arandjelovac:  „Výměnné pobyty zástupců škol ze Srbska a České repulbiky“
- Formování Kabinetu předlůžkové urgentní medicíny, Kragujevac (2006)
- Vybavení kabinetu odborných předmětů v hotelové škole "Toza Dragović"
- Rekonstrukce a dostavba objektu instituce pro děti předškolního věku "Naša mladost" z Lapova
- „International camp Tobogan“ – 8D o.s., Centrum pro mladé Kragujevac, Červený kříž Kragujevac, opština Topola a další
- Spolupráce speleologických organizací zaměřených na práci s mládeží
- Neformální vzdělávání jako prostředek mezinárodní komunikace (2 7–14.3.2009)  
- Účast Gymnázia Jaroška na Balkanijadě (duben 2009)
Na pozvání Společnosti matematiků Srbska Prvního kg. gymnázia se gymnázium  účastnilo mezinárodní matematické olympiády
- Společný florbalový camp mladých sportovců z České a Srbské republiky v JMK
(20 –23.5.2009)
Cílem projektu bylo poskytnutí ZŚ "Milutin i Dragonja Todorović" pomoci při průkopnických aktivitách florbalu v Srbsku.
- Poznávací pobyt studentů ČJ z Kragujevace v ČR (28.6. – 6.7.2009)
- Ozdravný a výukový pobyt dětí ze Šumadije - Letní dětský tábor v rekreačním středisku domu dětí a mládeže Kyjov v obci Hutisko - Solanec (19.7. – 29.7.2009)
- Letní škola srbského jazyka a kultury pro studenty srbistiky FF MU
(červenec-srpen 2009)
- Studijní stáž srbských středoškolských studentů na středních školách v ČR
(16. 8. – 13. 11. 2009)
- Studijní pobyt - dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince ve studijním roce 2009/2010 (14. 9. 2009 – červen 2010)
- Výuka českého jazyka v Šumadiji  (září 2009 – červen 2010) - II. gymnáziu v Kragujevaci
- Stáž pedagogických pracovníků z ISŠ Sokolnice  na I. technické škole Kragujevac (18. – 23. 10. 2009)

Oblast kultury - projekty realizované v roce 2013

Dne 6.února 2013 proběhla v rámci cesty představitelů JMK do partnerského regionu Šumadija promoce knihy „Češi v Šumadiji“. Dne 8. února se delegace přesunula do Somboru, kde v Gerontologickém centru předala cenu F. A. Zachu panu Milanu Čolićovi, který přispěl k rozvoji české literatury v Srbsku. Z českého jazyka přeložil do srbštiny 60 literárních děl: 46 knih prózy, 5 knih poezie a 9 divadelních her. V různých časopisech vyšlo několik překladů povídek českých autorů. Napsal také velký počet recenzí, které byly zveřejněny v různých časopisech.

 
Oblast kultury - projekty realizované v roce 2012

Během návštěvy delegace JMK ve dnech 5. - 10.května 2012 v Šumadisjkém okruhu předala paní Stanislava Slavíková cenu F. A. Zacha a diplom panu Sladjanu Radovanovičovi, náměstkovi starosty města Kragujevac zodpovědným za meziregionální spolupráci.

21. října se v srbském městě Kragujevac v Šumadiji uskutečnil za účasti delegace jihomoravského kraje pietní akt ve vzpomínkovém parku Šumarice. Památku obětí takzvaného Kragujevackého masakru zde uctil radní Jiří Altman. Kragujevacký masakr se datuje k 21. říjnu 1941. V odvetě za zvýšenou aktivitu partyzánů a četníků zajali vojáci Wehrmachtu téměř 10 000 civilních rukojmích, převážně mužů, z řad obyvatel města a nejméně 2 800 jich blízko města vzápětí povraždili (číslo je založeno na jmenných seznamech obětí, odhady dosahují až 7 000 mrtvých).

Oblast kultury - projekty realizované v roce 2011

- V lednu 2011 byla přesunuta do Srbska výstava „Kulturně-historická paralela českého a srbského národa zachycena grafickými designéry obou zemí“. Jednalo se o společnou výstavu tří českých a tří srbských grafiků zachycující jejich pojetí národních svátků. Hlavní iniciátorkou projektu byla srbská designérka a také absolventka dvousemestrálního kurzu češtiny na MU v Brně. Putovní výstava plakátů po českých a srbských středních školách byla zahájena již v červnu 2010 v Brně a 19. ledna 2011 byla slavnostně otevřena v Kragujevaci v městské galerii Mostovi Balkány za účasti všech autorů. Na této vernisáži výstavy byla předána Cena F. A. Zacha, prestižní ocenění Jihomoravského kraje za rozvoj česko-srbské vzájemnosti, profesorovi Katedry slavistiky Filologické fakulty Univerzity v Bělehradě, PhDr. Jaromíru Lindovi Ph.D. Od února do června 2011 putovala výstava po mnoha středních školách v Kragujevaci a Arandjelovaci. K výstavě byl vydán dvoujazyčný katalog.

- KJMK obnovila spolupráci na projektu základní školy ve Sloupu „Za krásami Velké Moravy“, který kromě prezentace kulturně historických tradic, přírodních krás a památek Jihomoravského kraje umožnil žákům z regionu Moravský kras setkání s mladými lidmi ze země mimo Evropskou unii a především poskytl základní škole „Milutin i DraginjaTodorovič“ v Kragujevaci pomoc a podporu při průkopnických aktivitách v prosazování moderních výukových metod spojených s florbalem. Nosným prvkem projektu byla dubnová pětidenní návštěva v hostitelské škole, jejíž cílem bylo seznámit srbské pedagogy s aktivizačními výukovými metodami a poskytnout jim know-how pro aktivity spojené s florbalem. Do Sloupu přijelo 46 žáků a jejich učitelů.

- V červenci se již tradičně zajišťoval jedenáctidenní ozdravný a výukový pobyt dětí ze Šumadije na letním dětském táboře v rekreačním středisku DDM Kyjov v obci Hutisko-Solanec. Tábora se zúčastnilo celkem čtyřicet dětí ze sociálně slabších rodin z Kragujevace a okolí. Výběr srbských dětí organizoval Červený kříž z Kragujevace. Počet českých dětí byl stejný.

12. října 2011 byla slavnostní vernisáží ve foyer Krajského úřadu JMK zahájena výstava uměleckých fotografií AtanaseTalevského „Neznámý Balkán“. Jednalo se o společnou výstavu KJMK a Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice se sídlem v Brně. O výstavě promluvil iniciátor výstavy prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. Následně od 7. listopadu byla výstava celý měsíc ke zhlédnutí i v Moravské zemské knihovně v Brně.

V oblasti sportu se podařilo zprostředkovat na území Srbska schůzky a jednání představitelů fotbalového klubu Zbrojovka Brno s partnery fotbalového klubu Radnički Kragujevac. Na těchto jednáních byl potvrzen oboustranný zájem o navázání budoucí spolupráce. Rovněž jednání s nejvyšším vedením nejpopulárnějšího a největšího klubu Partizan Bělehrad bylo oboustranně hodnoceno velmi pozitivně.

Oblast kultury - projekty realizované v letech 2003-2011
- Rozvoj nahrávacího studia - založení Rádiové stanice - Slunce - hlas Jižního Banátu"
- Kulturní prezentace Šumadijského regionu v JMK (2004)
- Kulturní prezentace Jihomoravského kraje v Šumadijském regionu (2005)
- Výroba filmového dokumentu „Cesty české rozvojové pomoci – Srbsko“
- VI. mezinárodní balkanistické sympozium (2005)
- Sympiozium Současné Srbsko – politky, kultura, EU, 200.výročí narození F.A.Zacha
- Prezentace Jihomoravského kraje u české menšiny v Srbsku (27.4. – 2.5.2009)
Cimbálová skupina Drahan během svého turné po Srbsku navštívila Novi Sad, Belo Cerkvo, Bělehrad a Kragujevac
- Otevření výstavy „Kulturně-historická paralela českého a srbského národa” za účasti představitelů JMK (18.-21.1.2011)
- Jihomoravský kraj obdržel Plaketu svatého Jiří (4.-7.5.2011)

Oblast infrastruktury - projekty realizované v letech 2003-2010
- Přestavba vodovodní sítě v opštině Arandjelovac
- Rekonstrukce systému vytápění v Sále Park a Domu mládeže – zavedení plynu (Arandjelovaci)
- Zlepšení systému ochrany životního prostředí v opštině Arandjelovac - Zavádění nových technologií v komunálním odpadu (2006 - 2009)
- Provedení kanalizační sítě ve vesnici Stojići, opština Arandjelovac
- Kontrola plodnosti půdy a využití výsledků v praxi v opštině Arandjelovac
- Výstavba vodovodního potrubí pro připojení prameniště a společného zásobníku
z vodovodního zásobovacího zdroje v opštině Batočina
- Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ "Sveti Sava" v Batočině
- Vytvoření dobytčího a veterinárního centra a adaptace existujícího dobytčího trhu s registrovaným prodejním místem v Batočině
- Rozmístění osvětlení a plotu na školních sportovních hřištích v opštině Batočina
- Rekonstrukce vodovodu Djunis-Ješovac (II.fáze)
- Budování fekální kanalizace v Gruži - I.fáze
- Vypracování projektu na výstavbu silnice a fekální kanalizace v mini průmyslové zóně v Kusovu - Knič
- Vypracování projektu fekální kanalizace v Guberavaci - Knič
- Realizace II. fáze fekální kanalizace v Kniči (2005 - 2008)
- Vypracování všeobecného urbanistického plánu pro čtvrtě opštiny Knić (2006 - 2009)
- Rekonstrukce komunikace Knić - Rašković
- Zdravotní ambulance v Desimirovci - Kragujevac (2005 - 2008)
- Zdravotní ambulance Dragobrača v Kragujevaci
- Rozvoj botanické zahrady v Kragujevaci
- Dokončení části plynovodu na centrálním zařízení na čističce odpadních vod - sanace plynového motoru v Kragujevaci
- Částečné propojení nových pramenišť se současnou sběrnou nádrží na vodu v opštině Lapovo.
- Vypracování regulačního plánu průmyslové zóny Lapovo
- Vypracování plánu detailní regulace průmyslové zóny Lapovo - druhá fáze
- Projektová dokumentace k výstavbě komunikace a celního terminálu s rampou - svobodná zóna Lapovo (2005 - 2007)
- Vytvoření a revize projektu hydrotermálních vrtů s cílem využití hydrotermální energie v teritoriu opštiny Lapovo (2006 - 2009)
- Výstavba hlavního kanalizačního kolektoru v Raći
- Tržiště - adaptace prostor na prodejnu mléčných výrobků v Rači (2006)
- Rekonstrukce SŠ v Rači (2005 - 2008)
- Instalace technologie pro čištění a aeraci pitné vody v Rači
- Zlepšení životního prostředí v opštině Rača založením provozu na recyklaci plastových obalů
- Podpora rozvoje v opštině Rača
- Obnovení stávající ČOV a přidání terciálního stupně v opštině Topola
- Rekonstrukce pramene vody "Božurnja" v opštině Topola (2006 - 2009)
- Rekonstrukce filtračního zařízení v Jarmenovcích v opštině Topola
- Rekonstrukce filtračního zařízení v Jarmenovcích v opštině Topola - II.fáze
- Rekonstrukce stávající vodovodní sítě a výstavba nové kanalizační sítě v opštině Topola
- Výstavní plocha pro pořádání výstav domácího zvířectva v Topole (2006).
- Rekonstrukce a dostavba vodního zdroje "Vrelo" v Topole (2006)

Oblast ekonomiky - projekty realizované v roce 2012

- Seminář „Kulatý stůl – příležitosti v Srbsku“ (23.5.2012) - předsedkyně Výboru pro meziregionální vztahy Anna Matějková společně s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Pavlem Horákem zahájili devátý ročník kulatého stolu pro podnikatele a zájemce o podnikání v Srbsku. Seminář byl zaměřen na praktické a aktuální informace o podnikatelském prostředí v Srbsku. V příštím roce se desátý, jubilejní, ročník bude konat na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

- Účelem cesty, pod vedením předsedkyně Výboru pro meziregionální vztahy krajské zastupitelky Anny Matějkové, byla účast představitelů JMK na „Podnikatelské misi do Republiky Srbsko“, která se konala v termínu 11. - 16. 6. 2012 v Šumadijském okruhu a Bělehradě. Mise ze zúčastnilo šest firem z Jihomoravského kraje. Vrcholem mise bylo setkání s podnikateli, které proběhlo za účasti politické reprezentace Jihomoravského kraje na půdě Hospodářské komory v Kragujevaci. Tohoto setkání se zúčastnila řada zástupců podnikatelských subjektů z celého Šumadijského okruhu. Došlo k výměně kontaktů nejen mezi podnikateli, ale také představiteli obou hospodářských komor.  Obě strany prezentovaly v rámci setkání jak svoji činnost, tak i svoje představy o vzájemné spolupráci.

Oblast ekonomiky - projekty realizované v roce 2011

- Již tradičně se uskutečnil 14. června 2011 seminář Kulatý stůl. Akce pořádané na Krajském úřadě v Brně se kromě značného počtu představitelů firem zúčastnili i představitelé Jihomoravského a Olomouckého kraje, zástupci velvyslanectví Srbska v ČR a představitelé vládních institucí Srbska podporujících investování v této zemi.

- V roce 2011 došlo k pozitivnímu vývoji i ve spolupráci společnosti R. Jelínek nejen se Šumadijí, ale i ostatními částmi Srbska, a to především s jižní. Rok 2011 byl z hlediska nákupu, zpracování i dovozu do ČR dobrý. Výsledky však mohly být ještě lepší. Důvodem, proč se toho nepodařilo dosáhnout, bylo zavedení velmi restriktivních opatření ze strany EU na dovoz švestek ze Srbska do všech členských zemí EU. Přičemž úroda byla nejlepší za posledních deset let.

- Také společnost A.S.A. pokračovala ve svém působení na srbském trhu, včetně regionu Šumadije. Zde se společnosti podařilo rozšířit poskytování svých služeb na nové klienty, především v opštině Topola. S realizací projektu se začalo v posledním čtvrtletí roku 2011.

Oblast ekonomiky - projekty realizované v letech 2003-2010
- Kulatý stůl - obchodní a investiční příležitosti v Srbsku a Černé Hoře (2004 - 2008)
- Podnikatelská mise firem do Šumadije - Kragujevace (2004 - 2007)
- Rozvoj vzájemných podnikatelských aktivit mezi Jihomoravským krajem a Šumadijí (2005)
- Internetová prezentace programu Šumadija na www.newbalkan.com
- Podpora podnikatelských a exportních aktivit - Kulatý stůl (23.6.2009)
- Podpora podnikatelských a exportních aktivit - Kulatý stůl (28.4.2010)
- Podpora podnikatelských a exportních aktivit - Kulatý stůl (14.6.2011)

Další činnosti realizované v roce 2011

- Spolupráce se Zastupitelským úřadem ČR v Bělehradě.

- Udržování kontaktů se srbskými orgány státní správy a institucemi na úrovni města a kraje v oblasti školství, kultury a pracovníků pověřených dohledem nad mezinárodní spoluprací.

- Propagace aktivit Jihomoravského kraje v srbských médiích.

- Účast na třetím mezinárodním veletrhu stipendií, jenžpořádalo Centrum pro rozvoj kariéry při Univerzitě v Kragujevaci 12. května s cílem seznámit zájemce s možnostmi studia v České republice a promoce kurzu českého jazyka v Kragujevaci.   

- Tlumočnická a překladatelská činnost.


Kontakty pro získání dalších informací

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor vnějších vztahů
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Česká republika
Tel.: 541 651 508 
E-mail:
ovv@kr-jihomoravsky.cz
Web: www.kr-jihomoravsky.cz

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Česká republika
Tel.: +420 541 651 523 
E-mail:
kutalkova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz

Informační kancelář Jihomoravského kraje v Kragujevaci
Crveno barjače bb., 34000 Kragujevac, Srbsko
Tel. : +381 34 36 18 38
E-mail:
a.nalepka@email.cz